2006/Feb/22

พอดีเมื่อวาน มีเพื่อนชวนไป ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์(จดลิขสิทธิ์)งาน
เห็นบอกว่า อาจารย์บังคับให้ไป ฝึกๆจดไว้

เราก็เลยลองไปหาข้อมูลดูค่ะ เพื่อประโยชน์ของผู้สร้างงานอย่างพวกเรา เฮ~

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า..

ลิขสิทธิ์คืออะไร

ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง
โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
งานสร้างสรรค์ที่ตนได้กระทำขึ้น


งานอันมีลิขสิทธิ์

งานสร้างสรรค์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ต้องเป็น
งานในสาขา วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอื่น ๆ
ในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ งานเหล่านี้ถือเป็นผลงาน
ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ
ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา
โดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านพิธีการใด ๆ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานสร้างสรรค์ของตน ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
รวมทั้งสิทธิในการให้เช่า โดยทั่วไปอายุการคุ้มครองสิทธิจะมีผลเกิดขึ้นทันทีที่
มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์
และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้
สร้างสรรค์ผลงานที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทาง
วรรณกรรมและศิลปกรรมออกสู่ตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความรู้
ความบันเทิง และได้ใช้ผลงานที่มีคุณภาพ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
กฎหมายลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์
ทั้งทางเศรษฐกิจและทางศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงได้รับจากผลงานสร้างสรรค์
อันเกิดจากความนึกคิดและสติปัญญาของตน นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน กล่าวคือ

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปัญญาของตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน ก็ย่อมจะเกิดกำลังใจที่จะคิดค้น
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานให้แพร่หลายออกไปมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสติปัญญาของคนในชาติ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อใช้บังคับแทน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยจัดเป็นผลงานทางวรรณกรรมประเภทหนึ่ง และงานที่ได้จัดทำขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว
แต่ความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องลิขสิทธิ์ยังไม่ชัดเจน
ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ และทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่ยั่งยืนกว่าการปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความหมายของคำว่า "ลิขสิทธิ์" ว่า
หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้"
เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น นั่นก็หมายความ ว่า
เจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิจะทำอย่างไรก็ได้
กับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง

การละเมิดลิขสิทธิ์

 • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือ
  สำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำทางการค้า
  หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
  โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น
  ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ
  เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทกำหนดโทษ

 1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่
  100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
  หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่
  50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้
   เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปี กระทำความผิดต่อ
   พระราชบัญญัตินี้อีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ
   ที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
  • กรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการ
   หรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด
   กับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
  • ค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของ
   เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรก็ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิ
   ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกิน
   จำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

ลำบากตรง คุ้มค่าจ้างทนายหรือไม่เนี่ยแหละ..

ที่มาค่ะ
(พอดีเอามาจาก เวปของmicrosoft มันเลยเน้นๆเรื่องโปแกรมเถื่อนซักหน่อย)

http://www.microsoft.com/thailand/piracy/ipknowladge.asp

แต่จากที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ..
การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา
โดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านพิธีการใด ๆ

ก็จริงอยู่..
แต่จากที่คุยๆกะเพื่อนแล้ว เขาว่าถ้าเราไป ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ด้วย
มันจะคุ้มครองเรามากกว่า(ฟ้องง่ายขึ้นว่างั้น)
อีกอย่างคือ ทำได้ฟรีด้วยค่ะ >,<b

สามารถไปได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(อยู่ตรงไหนหว่า - -')
ให้ใช้ไป ลข.01 (เพื่อนบอกว่าห้ามเขียน ต้องใช้พิมพ์เอา)
แนบพร้อมกับเอกสารต่อไปนี้

(1) สำนวนคำขอ จำนวน1ฉบับ
(2) หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
(3) ผลงานหรือภาพถ่านงานอันมีลิขสิทธิ์ จำวน 1 ชุด
(เพื่อนบอกว่าปริ้นเป็นภาพ ขนาดเอ4ไปได้)
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(5) เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
หนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมออำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวของตัวแทน
หรือผู้รับมอบอำนาจ เป็นต้น

*** ผลงานที่ยื่นลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูล จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์
สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนบุคคลอื่น และเป็นงานประเภทต่างๆตามที่
กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
(งานนี้พวกขี้ลอกไม่ต้องด้านไปขอแจ้งเลยนะ เกลียดหวะ หน้าไม่อาย)

รายละเอียดดูได้ที่นี่ค่ะ

http://www.ipthailand.org/Upload/Laws/ระเบียบลิขสิทธิ์_72_28.pdf
หน้า2-3

เวปไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ

http://www.ipthailand.org/Thai/aboutus.aspx

กะว่าจะหาเวลาไปลองทำซะหน่อย ต้องเลือกงาน อื้อซ่าเลย *-* ไหนๆไปทีก็เอาให้คุ้ม (ฮา)
ใครที่เคยไปทำแล้ว มีข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการความคิดเห็นยังไง
เขียน(พิพม์)ไว้ได้เลยนะคะ

กระทู้แนะนำสำหรับชาววรรณกรรม (จากคุณ จตุรดา shakri หมี น้ำตาล )
ขอบคุณมากค่า


http://www.jj-book.com/jjtalk1/view.php?qs_qno=273

ของเราวาดๆไปนี่ไม่เคยทำสัญญาเลย เหอๆ
มีที่นึงให้ไปเซ็นต์ยังไม่ว่างไปซะที *-*

Comment

Comment:

Tweet


#425 by (187.115.52.19|148.251.92.48, 187.115.52.19) At 2014-04-22 02:30,
#424 by (187.115.52.19|148.251.92.48, 187.115.52.19) At 2014-04-22 02:27,
http://www.naaau.com
#423 by http://www.casinoonlinefreebet.com (188.165.251.18|188.165.251.18) At 2014-04-04 09:45,
I have been visiting various blogs for my dissertation writing assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards
#422 by dissertation writing (182.178.74.62) At 2010-10-09 11:53,
ถ้าโลกนี้ไม่มีพวกหน้าด้านก็ดีสินะ...sad smile

ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลขอรับ surprised smile
#421 by Blood Lust Vampyre (::[o]::) At 2008-06-29 21:15,
#420 by Coder (213.132.40.98) At 2007-04-21 00:49,
#419 by Mr. Carrot (200.21.168.45) At 2007-04-20 19:25,
#418 by Mark (200.118.2.164) At 2007-04-20 16:44,
#417 by Kelvin (200.118.2.164) At 2007-04-20 14:06,
#416 by Settor (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-20 11:49,
#415 by Gangster (58.121.252.199) At 2007-04-20 08:42,
#414 by GanjaBoy (222.83.228.34) At 2007-04-20 05:36,
#413 by Wolf (200.118.2.164) At 2007-04-20 02:58,
#412 by His_wife (69.119.90.6) At 2007-04-20 00:14,
#411 by Stinky (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-19 12:39,
#410 by Loy (66.150.105.20) At 2007-04-19 04:44,
#409 by Merlin (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-19 02:01,
#408 by Roy (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-18 23:23,
#407 by driver (222.249.2.222 /unknown) At 2007-04-18 18:00,
#406 by BadGirl (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-18 15:01,
#405 by Crazy (212.187.177.142 /192.168.0.5) At 2007-04-18 09:23,
#404 by JXL (211.143.37.188) At 2007-04-18 06:22,
#403 by Miss (61.154.10.114) At 2007-04-18 03:26,
#402 by Daddy (88.34.113.114) At 2007-04-18 00:29,
#401 by Maxx (61.46.103.132) At 2007-04-17 20:51,
#400 by Red (218.120.64.79) At 2007-04-17 17:27,
[url=http://xqlp.info/hardcore/]hardcore[/url] [url=http://xqlp.info/fuck/]fuck[/url]
#399 by fuck (218.134.50.85) At 2007-02-01 21:00,
#398 by mike (203.160.1.154 /63.218.227.226) At 2007-01-11 07:42,
#397 by mike (195.175.37.8 /63.218.227.226) At 2007-01-10 12:04,
#396 by amateur (148.233.229.235 /63.218.227.242) At 2007-01-10 02:58,
#395 by insurance (207.134.250.146 /63.218.227.226) At 2007-01-09 18:20,
#394 by Gratis (203.144.144.164 /63.218.227.226) At 2007-01-09 16:44,
#393 by mike (148.233.159.58 /63.218.227.226) At 2007-01-09 07:57,
#392 by Daddy (71.87.38.120) At 2007-01-08 23:00,
#391 by Maxx (70.101.120.142) At 2007-01-08 22:13,
#390 by Red (68.2.195.99) At 2007-01-08 21:24,
#389 by Bob (68.1.54.47) At 2007-01-08 20:44,
#388 by Alex (69.246.235.222) At 2007-01-08 19:12,
#387 by Ganry (24.96.181.16) At 2007-01-08 18:27,
#386 by driver (70.174.104.125) At 2007-01-08 17:43,
#385 by BadGirl (74.99.102.223) At 2007-01-08 16:56,
#384 by Boy (76.176.193.133) At 2007-01-08 16:12,
#383 by Crazy (68.110.116.84) At 2007-01-08 15:28,
#382 by JXL (67.163.148.100) At 2007-01-08 14:41,
#381 by Miss (64.17.79.80) At 2007-01-08 13:51,
#380 by Daddy (69.230.230.115) At 2007-01-08 13:04,
#379 by Maxx (75.84.188.34) At 2007-01-08 12:15,
#378 by Red (68.209.147.135) At 2007-01-08 11:30,
#377 by Bob (72.230.105.148) At 2007-01-08 10:45,
#376 by John (125.232.140.26) At 2007-01-08 09:57,

Paeng Thitaya
View full profile